ACADEMY

In onze praktijk worden wij veelvuldig geconfronteerd met situaties waarbij andere professionals dan gespecialiseerde waarderingsdeskundigen indirect zijn betrokken bij de waardering van ondernemingen en de prijs toe te kennen aan de aandelen van die ondernemingen.

Voor deze professionals bieden wij een aantal workshops die mogelijk van belang kunnen zijn. Deze workshops hebben allen betrekking op het thema ‘bedrijfswaardering’ en verzorgen wij voor professionals die bij hun werkzaamheden te maken krijgen met dit thema.

De doelgroep voor deze valuation workshops zijn accountants, fiscalisten, advocaten en juristen die in hun werkzaamheden geconfronteerd worden met vraagstukken rondom waardebepaling van ondernemingen zonder dat deze werkzaamheden tot hun dagelijkse ‘core business’ behoren. Zij willen bij deze vraagstukken wel een belangrijke rol bij hun cliënten blijven spelen en willen voldoende inzicht hebben om de juiste vragen te stellen en kanttekeningen te maken bij (de uitkomsten van) een waarderingsonderzoek.

Indien u bent geïnteresseerd in een kosteloze ‘in-company’ workshop, neem dan contact met ons op.

1. Introductie Business Valuation

Heeft u wel eens te maken met een bedrijfswaardering? Of is het een onderwerp waarin u geïnteresseerd bent? Graag laten wij u kennis maken met de meest elementaire methoden en conventies in business valuation.

Lees verder

In deze workshop gaan we in op de verschillende waarderingsmethoden die in de praktijk worden gebruikt. Wat zijn de voor- en nadelen van iedere methode? En waarom is de DCF-methode nu de theoretisch beste methode? Een goede bedrijfswaardering staat of valt met de juiste aanvliegroute. De waarderingscontext en doelstelling van een waardering dienen als startpunt. Wie treedt bijvoorbeeld op als kopende partij? Hoe kan worden omgegaan met informatie na de peildatum. Een goede kwalitatieve analyse van het waarderingsobject vormt de opmaat voor de financiële prognose. Vervolgens dienen nog een aantal stappen te worden genomen om van een balans- en resultaatprognose te komen tot een waardering. We laten u zien welke stappen dit zijn en hoe u veel voorkomende valkuilen ontwijkt.

Inhoud

 • Van Intrinsieke waarde en Rentabiliteitswaarde naar Discounted Cash Flows.
 • Wat zijn nu de kernelementen van een Discounted Cash Flow methode?
 • Objectieve waarde versus subjectieve waarde
 • Over welke waarde gaat het? Waarderingsdefinities en hun betekenis
 • De prognoseperiode en de restperiode
 • De samenhang tussen rendement en risico
 • End-year conventie of mid-year conventie?
 • Het verschil tussen waarde en prijs
 • Goodwill als verschil tussen marktwaarde en boekwaarde

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

2. PPA & Impairments in het MKB

PPA & Impairments zijn vraagstukken die voor het MKB steeds relevanter worden. Als accountant wilt u dan op de hoogte zijn van de regelgeving en de toe te passen technieken.

Lees verder

In deze workshop gaan we in op de belangrijkste aandachtspunten die van belang zijn bij het uitvoeren van een PPA opdracht of het vast kunnen stellen van een bijzondere waardevermindering. Bij een PPA opdracht wordt van u als accountant gevraagd de betaalde meerwaarde toe te rekenen aan afzonderlijk te onderscheiden CGU’s. Die meerwaarde die niet kan worden toegerekend aan (niet)identificeerbare activa wordt als goodwill aangemerkt. Bij een Impairment test stelt u vast of van een bijzondere waardevermindering sprake is. Methodologisch en consistent juist te werk gaan evenals het onderbouwen en vastleggen van de gehanteerde uitgangspunten zijn daarbij van doorslaggevend belang. Leer hoe een Register Valuator tegen dit soort vraagstukken aankijkt, zodat u de complexe verslaggevingsregels juist kunt toepassen.

Inhoud

 • Actuele wet- en regelgeving en SRA-Praktijkhandreiking Impairment
 • De techniek van PPA’s
 • Technieken van impairmenttests
 • Wanneer aandacht voor PPA en impairment?
 • Impairment specifiek bij vastgoed
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Wat doet u met goodwill?
 • Zorgvuldige vastlegging van uw uitgangspunten
 • Waarderen door de bril van een bedrijfswaardeerder
 • Welke specifieke aandachtspunten hebben mkb-klanten?

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

3. Financiering en credit rating

De wijze waarop een onderneming is gefinancierd en in de toekomst gefinancierd zal zijn, heeft implicaties voor de waarde van de onderneming. Een hoger rentepercentage op de bankfinanciering verlaagt de WACC en verhoogt daarmee de bedrijfswaarde. Financial leverage creëert waarde! Voor iedere onderneming is toegang tot financiering dan ook cruciaal. Het kan een deal doen slagen, maar er ook voor zorgen dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te ondernemen.

Lees verder

In deze workshop gaan we in op de diverse financieringsvormen die ondernemingen ter beschikking staan. Iedere vermogensverschaffer – of het nu een bank is of een private equity partij – kijkt op een andere manier naar een onderneming en maakt daarbij zijn eigen afweging. Aan iedere financieringsvorm (rentedragend of risicodragend) hangt een ander prijskaartje en voorwaarden. Onder invloed van strengere wet- en regelgeving omtrent solvabiliteitseisen, kredietverstrekking en risicomanagement zijn banken kritischer dan ooit bij het beoordelen van een financieringsaanvraag. Ondernemers en hun adviseurs moeten zich bewust zijn van de financiële gezondheid van de onderneming bedrijf. Een goede credit rating biedt rentevoordeel of betere voorwaarden.

Inhoud

 • De voor- en nadelen van de diverse financieringsvormen
 • De opkomst van alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding en peer-to-peer lending
 • Het verschil tussen de rente op de geldmarkt en de kapitaalmarkt
 • Signalen uit het verleden en heden; zekerheden, ratio’s, scores en ratings
 • De Z-score achterhaald of nog steeds actueel?
 • Welke variabelen bepalen de credit rating en wat is de relatie met de value drivers van een onderneming?
 • Treasury, cash en credit management

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

4. De vermogenskostenvoet voor niet-beursgenoteerde ondernemingen

De vermogenskostenvoet is en blijft in een bedrijfswaardering een actueel thema. In geschilprocedures of dispuutsituaties tussen aandeelhouders of bij een regulier overnametraject van een onderneming kunnen partijen van inzicht verschillen over de te hanteren vermogenskostenvoet. Met grote waardeverschillen tot gevolg. Voorkom misverstanden en onnodige discussies.

Lees verder

In deze workshop gaan we in op de achterliggende theoretische concepten bij het vaststellen van de vermogenskostenvoet en de wijze waarop hiermee in de waarderings- en overnamepraktijk wordt omgegaan. Zoals bij meerdere aspecten van de vermogenskostenvoet is het noodzakelijk hier een gemotiveerd standpunt over in te nemen. De vermogenskostenvoet is namelijk ‘forward looking’ en dient een afspiegeling te vormen van het risico van toekomstige geprognosticeerde vrije geldstromen (‘free cash flows’). Een deugdelijke risicoanalyse naar die factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige verdiencapaciteit van de te waarderen onderneming is dan ook een vereiste.

Inhoud

 • Hoe om te gaan met de ‘flight to quality’ waardoor de Nederlandse staat goedkoper kan lenen dan ooit tevoren?
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) versus Build-up model.
 • Het consistent toepassen van bèta’s.
 • Welke macro-economische factoren, brancheontwikkelingen en bedrijfsspecifieke risico’s zijn er zoal en komen in een vermogenskostenvoet tot uitdrukking.
 • Het gebruik van financiële data van beursgenoteerde bedrijven als proxy voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.
 • Het verschil tussen publieke en private markten.

De invloed van de financieringsstructuur op de vermogenskostenvoet.

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

5. Waarderen met de verschillende DCF-varianten

In de Nederlandse waarderingspraktijk is het inmiddels gemeengoed om de going-concern waarde van een actief, onderneming of aandelenbelang te baseren op een Discounted Cash Flow (DCF) Model. De DCF-methode kent drie varianten. Maak de juiste keuze bij aanvang van uw werkzaamheden. Dit komt de kwaliteit van uw waardering ten goede.

Lees verder

In deze workshop gaan we in op de drie DCF-varianten en de onderliggende aannames en veronderstellingen. De aard en omvang van de ondernemingsactiviteiten, maar ook de financierings- en dividendpolitiek zijn bepalend voor de te selecteren variant. Een DCF-methode wordt in de praktijk nogal eens ervaren als een black-box. Om te komen tot een acceptabele, herleidbare en toetsbare uitkomst dient u op de hoogte te zijn van de waarderingssystematiek. Op welke wijze wordt de input vertaald naar output? Als u daarop geen antwoord heeft, bestaat het gevaar dat uw waarderingsuitkomst weinig tot niets zegt.

Inhoud

 • Hoe werkt de Weighted Average Cost of Capital (WACC) variant?
 • Hoe werkt de Adjusted Present Value (APV) variant?
 • Hoe werkt de Cash Flow to Equity (CFE) variant?
 • De financieringsstructuur binnen de drie varianten
 • Bij iedere variant hoort een andere vermogenskostenvoet. Wat is hiervan de logica?
 • Van ondernemingswaarde naar aandelenwaarde; de indirecte en directe methode
 • Aansluiting tussen de drie DCF-varianten / rekenvoorbeelden
 • Welke DCF-variant hoort bij welk type bedrijf?

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

6. Waarderen in een juridische context

Als kantoor worden we met grote regelmaat gevraagd om een aandeelhouder bij te staan in een dispuut met zijn medeaandeelhouders. Wanneer gewaardeerd wordt in dispuutsituaties zijn relaties veelal verstoord en is het verbreken van de samenwerking voor partijen de beste oplossing. Van een vrijwillige overdracht van de aandelen is dan vaak geen sprake meer. Het waarderingsrapport krijgt al snel een juridische werking, wanneer het wordt ingebracht in het geschil of de procedure. Nauwe afstemming en samenwerking tussen advocaat en valuator is dan een vereiste.

Lees verder

In deze workshop trachten we een brug te slaan tussen het juridische en het economische domein. Een valuator kan in een geschilsituatie niet voorbij gaan aan het juridische geschil zelf en de situatie van zijn cliënt: overdrager of overnemer? In gedwongen situaties (aanbiedingsplicht, uitkoop- of uitstootprocedure) heeft de juridische context en positie van partijen ten opzichte van elkaar implicaties voor de waardering. Welk waarde-begrip en waarderingsmethode is bijvoorbeeld leidend en dient ook rekening te worden gehouden met eventuele kortingen of premies bij de uiteindelijke prijsvaststelling? De advocaat en de valuator kunnen het zich niet veroorloven langs elkaar heen te werken. Daar is de cliënt en het geschil niet mee gebaat.

Inhoud

 • De verplichte blokkeringsregel is met de invoering van de flex-BV komen te vervallen. Welke regelingen worden opgenomen die erin voorzien hoe aandeelhouders kunnen worden gedwongen zich te laten uitkopen of hoe wordt omgegaan met een aandeelhouder die zijn aandelen vrijwillig wil verkopen?
 • De voor- en nadelen van een prijsbepalingsregeling
 • Geschillenregeling versus uitkoopregeling en de implicaties voor de waardering
 • Kan een uittredende aandeelhouder een prijs verlangen die gelijk is aan de waarde?
 • Welke waarde? Economische waarde of waarde economisch verkeer? Stand-alone of strategische waarde?
 • Hoe om te gaan met een bod van een (hypothetisch) derde partij? Biedt een anti-speculatiebeding uitkomst?
 • Waarom het verstandig is om met de wederpartij afspraken te maken over een aantal algemene richtlijnen voor de waardering: going-concern of niet? Ongewijzigd beleid of niet?

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

7. Waarderen van intellectueel eigendom

De marktwaarde van giganten als Microsoft, Google, Apple, Facebook en Amazon bestaat voornamelijk uit intellectueel eigendom zoals merknaam of octrooien. Deze bedrijven hebben investeringen in R&D weten om te zetten in baanbrekende innovaties en praktische toepassingen voor een breed publiek. Ook op kleinere schaal wordt geïnvesteerd in intellectueel eigendom om daarmee (uiteindelijk) een winstgevende activiteit te kunnen starten met een (langdurig) concurrentieel voordeel. Hoe waarderen we nu innovaties?

Lees verder

In deze workshop laten we zien hoe intellectueel eigendom het beste kan worden gewaardeerd. In de MKB-praktijk gaat het meestal om het waarderen van octrooien. De aanleiding voor de waardering kan zijn gelegen in een financiële herstructurering, het verkrijgen van financiering (m.n. bij start-ups) of de overdracht aan een derde. Afhankelijk van de beschikbare informatie, de ontwikkelingsfase en de vergelijkbaarheid met andere toepassingen, producten of bedrijven kan de waarderingsmethode variëren.

Inhoud

 • Situaties waarin een standaard DCF-methode gebruikt kan worden?
 • Het gebruik van vuistregels (gerealiseerde transacties), industrie-standaarden (gelijkwaardige technologie, overeenkomst of dealstructuur) of rating/ranking (referentie) methoden
 • Hoe om te gaan met innovaties met een lange time-to-market, maar een hoge verwachtingswaarde?
 • De ratio van optiebenaderingen en simulatietechnieken
 • De registratie, exploitatie en bescherming van technologie of know-how

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.

8. Waarderen van bedrijven in zwaar weer

Veel ondernemingen zijn sinds het uitbreken van de financiële en schuldencrisis in een situatie terechtgekomen waarin ze niet langer hebben kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen aan de bank of andere kredietverschaffers. Met insolventie (‘financial distress’) en in het ergste geval een faillissement en verlies van werkgelegenheid tot gevolg.

Lees verder

Tot voor de crisis werd in bedrijfswaarderingen doorgaans weinig aandacht besteedt aan de downside van rentedragende financiering. Je door een bank laten financieren was slim ondernemen. Vreemd vermogen is immers een stuk goedkoper dan eigen vermogen. En bijkomend voordeel: als aandeelhouder kan ik een hoger rendement tegemoet zien. Dat financieren met geleend geld ook mis kan gaan, heeft de afgelopen jaren uitgewezen. In bedrijfswaarderingen is daardoor terecht steeds meer aandacht voor (de kans op) financial distress.

Inhoud

 • Voor- en nadelen van rentedragende financiering
 • Typologie activiteiten, cash flow en zekerheden
 • Signalen die duiden op een verhoogd risico op financial distress?
 • Operationeel risico versus financieel risico
 • De directe en indirecte kosten van financial distress
 • Waar in de waardering komt financial distress tot uitdrukking?
 • Statische modellen versus scenarioanalyses en simulatiemodellen
 • Is er nog enige waarde over in financial distress? Surseance van betaling versus pre-pack

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop, kunt u contact opnemen met Daniël Peters voor nadere informatie of het maken van een afspraak. Afhankelijk van uw behoefte, kan de duur van het seminar variëren van circa 1,5 tot 3 uur.