Waarderingscalculatie

Snel en eenvoudig

 • Een calculatie op basis van een Discounted Cash Flow (DCF) methode.
 • De DCF-calculatie betreft een doorrekening van de aangeleverde financiële input van opdrachtgever.
 • De aangeleverde financiële input wordt niet geanalyseerd, getoetst of gecontroleerd, maar blijft gelimiteerd tot een beperkte review op onderlinge consistentie.
 • De uitkomst van een calculatie bestaat uit een bandbreedte van uitkomsten waarbij de hoogte van de toegepaste vermogenskostenvoet varieert.
 • Er wordt een beperkte rapportage uitgebracht waarin de uitkomsten van de calculatie worden gepresenteerd.
 • De waarderingsuitkomsten van een calculatie hoeven niet gelijk te zijn aan de uitkomsten op basis van een waarderingsindicatie en/of waarderingsopinie.

Waarvoor en voor wie?

 • Opdrachtgevers zijn partijen die op hoofdlijnen en snel inzicht willen krijgen in een mogelijke waarde-range van een actief, onderneming of aandelenbelang.
 • Opdrachtgevers die zich in een oriënterende fase bevinden en de calculatie voor discussiedoeleinden willen gebruiken.
 • Geeft opdrachtgevers een globaal rekenkundig inzicht in de economische waarde en kan voor diverse doeleinden worden gebruikt.
 • De calculatie kan als opmaat dienen voor een waarderingsindicatie of een waarderingsopinie.

Kenmerken

 •  DCF-calculatie op basis van financiële input opdrachtgever.
 •  Snel inzicht in een mogelijke waarde-range.
 • Laagdrempelig en toegankelijk.
 • Beknopte rapportage van circa 5 pagina’s.
 • Uitermate geschikt voor discussiedoeleinden.

Reikwijdte en beperkingen

 • De scope, aard en omvang van de werkzaamheden zijn beperkt.
 • Er wordt geen zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige verdiencapaciteit en risico’s.
 • De werkzaamheden kunnen niet worden gezien als een waarderingsonderzoek. De rapportage betreft geen waarderingsrapport.

Wat wij van u vragen

Om tot een waarderingscalculatie te komen hebben wij nodig:

 • Jaarrekeningen voorgaande jaren; bij voorkeur ten minste drie jaren.
 • Financiële prognoses; bij voorkeur voor een periode van (ten minste) drie jaren.
 • Financiële prognoses bestaan uit een genormaliseerde resultaat en balansprojectie, inclusief noodzakelijke investeringen in vaste activa en werkkapitaal.
 • Indien opdrachtgever niet in staat is financiële prognoses aan te leveren, wordt ten behoeve van de calculatie uitgegaan van een extrapolatie van historische financiële cijfers.

Wat u van ons mag verwachten

Ons eindproduct is een beknopte rapportage, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Omschrijving opdracht en ontvangen informatie.
 • Reikwijdte en beperkingen van de opdracht.
 • Historische financiële overzichten van balans en resultatenrekening.
 • Prospectieve financiële overzichten van balans en resultatenrekening.
 • Beknopte beschrijving van de aannames en veronderstellingen die aan de prognoses ten grondslag liggen.
 • Discounted Cash Flow calculatie, waarbij de uitkomsten van de calculatie als een bandbreedte wordt gepresenteerd.

Beschrijving proces

 • De opdracht start met een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek willen wij ons ervan vergewissen dat het soort opdracht aansluit bij de doelstelling die opdrachtgever met de rapportage nastreeft.
 • Indien een calculatieopdracht passend is, leggen wij de opdracht en de door ons uit te voeren werkzaamheden vast in een opdrachtbrief.
 • Digitale aanlevering van informatie door opdrachtgever.
 • Uitvoering calculatieopdracht inclusief rapportage.
 • Aanbieding en bespreking van de rapportage met opdrachtgever.
 • Na ontvangst van alle benodigde informatie schatten wij de doorlooptijd in op vijf werkdagen.

Vaste prijs

Een calculatieopdracht wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs van EUR 3.995 exclusief BTW.

De vaste prijs van een calculatieopdracht gaat uit van één waarderingsobject. Indien de opdracht meerdere vennootschappen (waarderingsobjecten) omvat, worden hieromtrent nadere afspraken gemaakt.

Heeft u interesse in een waarderingscalculatie of wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.