Waarderingsindicatie

Toegankelijk en onderbouwd

 • Een indicatie op basis van een Discounted Cash Flow (DCF) methode.
 • Een beargumenteerde bandbreedte van waarderingsuitkomsten op basis van een high-level analyse.
 • High-level analyse en review van de aangeleverde financiële informatie van opdrachtgever op consistentie en haalbaarheid van de aannames en veronderstellingen en de daarbij eventueel in aanmerking te nemen normalisatieposten.
 • Summier eigen onderzoek naar risico’s en afhankelijkheden en de invloed hiervan op de verdiencapaciteit van de onderneming.
 • De uitkomst van een indicatie bestaat uit een bandbreedte van uitkomsten waarbij zowel de hoogte van de verwachte cash flows als de hoogte van de toegepaste vermogenskostenvoet varieert.
 • De uitkomsten van de indicatieve waardering en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten, aannames en overwegingen worden in een rapportage uiteengezet.
 • De uitkomsten van een indicatie hoeft niet gelijk te zijn aan de uitkomsten op basis van een waarderingsopinie.

Waarvoor en voor wie?

 • Opdrachtgevers zijn partijen die inzicht willen krijgen in een beargumenteerde waarde-range van een actief, onderneming of aandelenbelang.
 • Opdrachtgevers kunnen de waarderingsindicatie gebruiken in het kader van strategische besluitvorming, waaronder overnames, fusies, werknemersparticipaties, (her)structureringen en value-based-management.
 • Een waarderingsindicatie kan ook worden gebruikt ter voorbereiding op of voorkoming van een geschilprocedure of dispuut tussen aandeelhouders. Tevens kan in geschilprocedures een indicatie van belang zijn voor een advocaat bij het voorbereiden en formuleren van een processtrategie.
 • Een indicatieve waardering kan ook dienen bij de oordeelsvorming/standpuntbepaling van opdrachtgever of zijn fiscale adviseurs omtrent fiscaal of jaarrekening-technisch georiënteerde vraagstukken.

Kenmerken

 • Beargumenteerde waarde-range op basis de DCF-methode.
 • High-level analyse en review van zowel historische als prospectieve financiële informatie.
 • Eigen onderzoek naar toekomstige verdiencapaciteit en risico’s van de onderneming.
 • Beperkte gevoeligheidsanalyse.
 • Rapportage van circa 25 pagina’s.
 • Geschikt voor zowel discussiedoeleinden als strategische besluitvorming.

Reikwijdte en beperkingen

 • De scope, aard en omvang van de werkzaamheden zijn high-level en bestaan uit beperkt eigen onderzoek.
 • Er wordt beperkt zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige verdiencapaciteit en risico’s.
 • De werkzaamheden betreffen een waarderingsonderzoek met een beperkte scope en diepgang.

Wat wij van u vragen

Om tot een waarderingsindicatie te komen hebben wij nodig:

 • Jaarrekeningen voorgaande jaren; bij voorkeur ten minste vijf jaren.
 • Korte omschrijving van de onderneming, waaronder een juridische structuur, businesscase c.q. verdienmodel, lopende/potentiële verplichtingen en/of claims.
 • Financiële prognoses voor een periode van vijf jaren. Financiële prognoses bestaan uit een genormaliseerde resultaat en balansprojectie, inclusief noodzakelijke investeringen in vaste activa en werkkapitaal.
 • Korte schriftelijke toelichting bij de prognoses gehanteerde aannames en veronderstellingen.
 • Overeenkomsten met betrekking tot financiering (bancair, lease of anderszins) en huur, evenals andere relevante langlopende overeenkomsten.
 • Omschrijving van de belangrijkste risico’s en afhankelijkheden die door de directie worden onderkend.
 • Indien opdrachtgever geen financiële prognoses voor een periode van vijf jaren kan aanleveren, wordt hier in een plenaire sessie aandacht aan besteed.

Wat u van ons mag verwachten

Ons eindproduct is een rapportage, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Omschrijving opdracht en ontvangen informatie.
 • Reikwijdte en beperkingen van de opdracht.
 • Randvoorwaarden indicatieve waardering.
 • Beschrijving van de activiteiten en het verdienmodel van de onderneming.
 • Analyse historische financiële performance, waaronder rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.
 • Financiële prognoses van de balans en resultatenrekening evenals een toelichting op de gehanteerde aannames en veronderstellingen.
 • Toelichting op en onderbouwing van de toegepaste vermogenskostenvoet.
 • Beargumenteerde indicatieve waarde-range op basis van de DCF-methode.
 • Toelichting op de gehanteerde DCF-methode.

Beschrijving proces

 • De opdracht start met een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek willen wij ons ervan vergewissen dat het soort opdracht aansluit bij de doelstelling die opdrachtgever met de rapportage nastreeft.
 • Indien een indicatieopdracht passend is, leggen wij de opdracht en de door ons uit te voeren werkzaamheden vast in een opdrachtbrief.
 • Digitale aanlevering van informatie door opdrachtgever.
 • Eerste analyse en review op basis van de ontvangen informatie.
 • Plenaire sessie met opdrachtgever: bespreken belangrijkste bevindingen na eerste (met name financieel georiënteerde) analyse. Daarbij aandacht voor de belangrijkste ‘value-drivers’, risico’s en afhankelijkheden.
 • Uitvoering indicatieopdracht inclusief rapportage.
 • Aanbieding en bespreking van de concept-rapportage met opdrachtgever.
 • Uitbrengen definitieve rapportage.
 • Na ontvangst van alle benodigde informatie en de beschikbaarheid van opdrachtgever voor de plenaire sessie schatten wij de doorlooptijd van onze werkzaamheden in op drie tot vier weken.

Vaste prijs

Een indicatieopdracht wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs van EUR 9.995 exclusief BTW. De vaste prijs van een indicatieopdracht gaat uit van één waarderingsobject. Indien de opdracht meerdere vennootschappen (waarderingsobjecten) omvat, worden hieromtrent nadere afspraken gemaakt.

Heeft u interesse in een waarderingsindicatie of wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.