Waarderingsopinie

Robuust

 • Een opinie op basis van een Discounted Cash Flow (DCF) methode.
 • Een beargumenteerde puntschatting (één bedrag) van de waarde op basis van zelfstandig en uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek, aangevuld met een uitgebreide gevoeligheidsanalyse.
 • Uitgebreide analyse en review van de financiële input van opdrachtgever op consistentie en haalbaarheid van de aannames en veronderstellingen en de daarbij eventueel in aanmerking te nemen normalisatieposten.
 • Uitgebreide analyse naar de historische verdiencapaciteit van de onderneming, de ontwikkelingen in de markt en branche, de positie van het waarderingsobject ten opzichte van concurrenten, de ontwikkelingsmogelijkheden, de kansen en bedreigingen alsmede de risico’s en onzekerheden.
 • De door opdrachtgever aangeleverde financiële informatie en prognoses worden kritisch geanalyseerd en beoordeeld.
 • De dialoog met opdrachtgever wordt aangegaan om te toetsen of de aannames die aan de basis liggen van de prognoses realistisch en haalbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de gemiddelde verwachte toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming.
 • Bij het analyseren van de operationele en financiële risico’s en de vaststelling van de vermogenskostenvoet maken we gebruik van zowel top-down als bottom-up modellen.
 • De gehanteerde uitgangspunten, aannames en analyses en overwegingen die ten grondslag liggen aan een goed onderbouwde waarderingsuitkomst worden in een uitgebreid waarderingsrapport uiteengezet.
 • Indien mogelijk een sanity check van de waarde-uitkomst op basis van waarneembare trading- en transactie-multiples van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven.

Waarvoor en voor wie?

 • Opdrachtgevers zijn partijen die beargumenteerd en gemotiveerd een puntschatting willen hebben van de waarde van een actief, onderneming of aandelenbelang.
 • Opdrachtgevers verkeren in een conflictsituatie met als inzet veelal grote financiële belangen.
 • Opdrachtgevers van een waarderingsopinie zijn ondernemingen die vanwege een onrechtmatige daad of wanbeleid van een contractspartij vermogensschade hebben geleden, evenals aandeelhouders in een dispuut (bindend advies, arbitrage of OK-procedure).

Kenmerken

 • Puntschatting (één bedrag) van de waarde op basis van DCF-methode.
 • Vermogenskostenvoet op basis van top-down en bottom-up methode.
 • Uitgebreide gevoeligheidsanalyse.
 • Sanity check op basis van beursdata van peer-group.
 • Uitgebreide rapportage van circa 50 pagina’s.
 • Geschikt voor zowel strategische besluitvorming als dispuutsituaties.

Reikwijdte en beperkingen

 • De scope, aard en omvang van de werkzaamheden zijn uitgebreid en bestaan uit zelfstandig onderzoek.
 • Zelfstandig uitgebreid onderzoek naar interne-, externe omgevingsfactoren en risico’s die van invloed zijn op de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming.
 • De werkzaamheden betreffen een waarderingsonderzoek resulterend in een waarderingsuitspraak.

Wat wij van u vragen

Om tot een waarderingsopinie te komen hebben wij nodig:

 • Jaarrekeningen voorgaande jaren; bij voorkeur ten minste vijf jaren.
 • Indien sprake is van eenmalige- of incidentele posten dienen deze nader te worden onderbouwd. Tevens dient duidelijk te zijn welke implicaties deze normalisaties hebben op de balans en winst-en-verliesrekening.
 • Uitgebreide omschrijving van de onderneming, waaronder een juridische structuur, businesscase c.q. verdienmodel, lopende/potentiële verplichtingen en/of claims.
 • Uitgebreide omschrijving van de belangrijkste concurrenten, evenals trends en ontwikkelingen in de branche.
 • Financiële prognoses voor een periode van vijf jaren. Financiële prognoses bestaan uit een genormaliseerde resultaat en balansprojectie, inclusief noodzakelijke investeringen in vaste activa en werkkapitaal.
 • Uitgebreide schriftelijke toelichting bij de prognoses gehanteerde aannames en veronderstellingen.
 • Overeenkomsten met betrekking tot financiering (bancair, lease of anderszins) en huur, evenals andere relevante langlopende overeenkomsten.
 • Uitgebreide omschrijving van en toelichting op de belangrijkste risico’s en afhankelijkheden die door de directie worden onderkend alsmede de impact die deze risico’s hebben op de verdiencapaciteit van de onderneming.

Wat u van ons mag verwachten

Ons eindproduct is een uitgebreide rapportage, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Omschrijving opdracht en ontvangen informatie.
 • Reikwijdte en beperkingen van de opdracht.
 • Randvoorwaarden waarderingsopinie.
 • Uitgebreide omschrijving van de onderneming, waaronder de bedrijfsactiviteiten, juridische- en organisatiestructuur, het bedrijfs- en verdienmodel, markt-, branche- en concurrentieanalyse, SWOT-analyse, en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Macro-economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderneming,
 • Analyse van en toelichting op historische financiële performance, waaronder rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.
 • Financiële prognoses van de balans en resultatenrekening evenals een onderbouwing van de gehanteerde aannames en veronderstellingen.
 • Onderbouwing van de disconteringsvoet op basis van een top-down benadering en een bottom-up benadering.
 • Beargumenteerde puntschatting van de waarde op basis van de DCF-methode, aangevuld met een uitgebreide gevoeligheidsanalyse daarop.
 • Sanity check op basis van trading- en market-multiples van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven, waarbij rekening wordt gehouden met correcties voor minderheidsbelangen en incourantheid.

Beschrijving proces

 • De opdracht start met een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek willen wij ons ervan vergewissen dat het soort opdracht aansluit bij de doelstelling die opdrachtgever met de rapportage nastreeft.
 • Indien een opinieopdracht passend is, leggen wij de opdracht en de door ons uit te voeren werkzaamheden vast in een opdrachtbrief.
 • Digitale aanlevering van informatie door opdrachtgever.
 • Eerste analyse en review op basis van de ontvangen informatie.
 • Plenaire sessie 1 met opdrachtgever: bespreken van onze bevindingen naar aanleiding eerste (met name financieel georiënteerde) analyse.
 • Plenaire sessie 2 met opdrachtgever: bespreken van markt en brancheontwikkelingen evenals de belangrijkste trends en ontwikkelingen.
 • Plenaire sessie 3 met opdrachtgever: met opdrachtgever worden de belangrijkste ‘value-drivers’ besproken die ten grondslag liggen aan de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming en het onderscheiden van diverse scenario’s, risico’s en afhankelijkheden. Tevens wordt aandacht besteedt aan een passende financieringsstructuur.
 • Plenaire sessie 4 met opdrachtgever: bespreken van uitgewerkte scenario’s op basis van de input uit voorgaande drie sessies.
 • Uitvoering opinieopdracht inclusief rapportage.
 • Aanbieding en bespreking van de concept-rapportage met opdrachtgever.
 • Uitbrengen definitieve rapportage.
 • Na ontvangst van alle benodigde informatie en de beschikbaarheid van opdrachtgever voor de plenaire sessie schatten wij de doorlooptijd van onze werkzaamheden in op vier tot acht weken.

Kosten op aanvraag

De kosten welke samenhangen met een waarderingsopinie zijn afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Een waarderingsopinie kan worden uitgevoerd. Vanaf circa EUR 12.500 exclusief BTW. Zowel een vaste prijs als een prijs op basis van nacalculatie is mogelijk.

Heeft u interesse in een waarderingsopinie of wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.